Integritetspolicy

Personregisterbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Ålands VVS-Kylcenter Ab
Fallgärdsvägen 1
AX-22150 Jomala
+358 (0) 18-23700

 

2. Kontaktperson i frågor avseende personuppgifter

Marcus Öhman
Ålands VVS-Kylcenter Ab
PB 194
AX-22101 Mariehamn
 

3. Registernamn

Ålands VVS-Kylcenter Abs kundregister

4. Användningsändamålet för samlade personuppgifter

De personuppgifter som samlas används för befrämjande av kundservice, utförande av avtalsprestation gentemot kund, fakturering, för identifiering av uppgifter för behandling av kundklagomål, identifiering av uppgifter för behandling av leverantörers garantiutfästelser, kundklassificering, marknadsföring och för rabatteringsvillkor.
Personuppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla ett kundförhållande hos Ålands VVS-Kylcenter Ab. Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på kundens inköp hos Ålands VVS-Kylcenter Ab och på kundförhållandet i övrigt samt på marknadsföring med kundens samtycke.

5. Registrets datainnehåll

Till de uppgifter som förs in i kundregistret hör kundens namn, FO-nummer eller personsignum, adress, telefon, fax, leveransadress, faktureringsadress, kundavtalsansökan, kreditintyg i vissa fall, e-post och underskrift.
Uppgifterna sparas så länge de är relevanta och kan tjäna som underlag för de ändamål som anges i punkt 4. Exempelvis kan garantiåtaganden i vissa fall gälla så länge som 10 år.

6. Regelrätta informationskällor

All information som registreras i vårt kundregister har sitt ursprung i de av kunden angivna uppgifter och institut som utför kreditvärdighetsbedömningar.
 

7. Regelrätta överlåtelser av uppgifterna

Uppgifter ur vårt kundregister lämnas inte ut till någon utomstående, om inte kunden samtyckt därtill eller det förutsätts i lag. Skulle uppgifter överlåtas t.ex. till myndighet på basis av lag, meddelas berörd kund vilka personuppgifter som överlämnats. Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Dataskyddsprinciper

Alla uppgifter och hela kundregistret är skyddat från utomstående. Fullständig tillgång till kundregistret har åtta operativt arbetande i bolaget i och med inloggning till affärssystem. Övriga får tillgång enligt behov för uppfyllandet av ändamålet som beskrivs i punkt 4.
Alla personer som har tillgång till kundregistret har tystnadsplikt om uppgifterna i registret i enlighet med gällande lag.
Det elektroniska kundregistret är skyddat med lösenord och tekniska hjälpmedel såsom brandvägg. Det fysiska kundregistret samt utdrag ifrån det förvaras inlåst och övervakas av behörig personal. Obehöriga har därmed inte tillgång till kundregistret.

9. Granskningsrätt

Alla, vars personuppgifter registreras i vårt kundregister, har för sin egen del rätt att få bekräftelse på om personuppgifter håller på att behandlas, kontrollera riktigheten i de under punkt 5 angivna personregisteruppgifterna samt att få reda på den information som nämns i denna registerbeskrivning och som berör honom eller henne själv. För att utöva granskningsrätten, kontakta personen som anges i punkt 2.
 

10. Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen

Alla, vars personuppgifter registreras i vårt kundregister, har för sin egen del rätt till rättelse av felaktiga uppgifter. Kunden har också rätt att få sina uppgifter raderade ur registret samt att få behandlingen begränsad till lagring bl.a. om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig. För mera information om rättelse och radering, kontakta personen som anges i punkt 2.

11. Andra rättigheter som hör samman med behandlingen av personuppgifter

Kunden har rätt att explicit förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter relaterade till denne i samband med bl.a. direktmarknadsföring, distansförsäljning, marknadsundersökningar eller släktundersökningar. För mera information om förbudsrätten, kontakta personen som anges i punkt 2.

12. Klagomål till dataskyddsombudsmannen

Alla, vars personuppgifter registreras i vårt kundregister, har fr.o.m. 25.5.2018 rätt att lämna in klagomål till dataskyddsombudsmannen över behandlingen av sina personuppgifter.